โครงการวิจัย

ปี ชื่อโครงการวิจัย ผู้วิจัย แหล่งทุน
2562 แนวทางการพัฒนาการจัดการความปลอดภัยที่ส่งผลต่อเหตุการณ์ความปลอดภัยของการท่องเที่ยวและวิกฤตการณ์ของนักท่องเที่ยวผู้หญิงชาวต่างชาติในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวเกสสิณี ตรีพงศ์พันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หมวดเงินรายได้
2562 การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวแปลกใหม่เพื่อสร้างทางเลือกและเพิ่มมูลค่าทางเศรษบกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี วิชชุตา ให้เจริญ หมวดเงินแผ่นดิน
2562 กระบวนทัศน์การจัดการการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงานด้านการทอ่งเที่ยวและบริการในพื้นที่ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศันสนีย์ วงศ์สวัสดิ์, จันทร์พร ช่วงโชติ และ นิศารัตน์ ไทยทอง หมวดเงินแผ่นดิน
2562 การบริหารความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและลูกค้าของท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ภรณ์พักตรา ศักดา หมวดเงินแผ่นดิน
2562 รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างการตระหนักรู้กับการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุลีวรรณ ปราณีธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หมวดเงินรายได้
2562 การประยุกต์สื่อดิจิทัลแบบมัลติมีเดียออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณภัทร นาคสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หมวดเงินรายได้
2562 ระดับการรับรู้ความเสี่ยงของกระบวนการทำกิจกรรมดำตื้นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวแนวปะการังเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี เบญญา จริยวิจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หมวดเงินรายได้
2562 ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกผักเหลียงของกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองผักหนาม ม.6 ต.ป่าเว อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี อรุษ คงรุงโชค มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หมวดเงินรายได้
2562 การพัฒนารูปแบบการเขียนเพื่อการสื่อสาร:กรณีศึกษาการเขียนฉลากและข้อมูลของผลิตภัณฑ์ในชุมชน ศันสนีย์ เกียรติคีรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หมวดเงินรายได้
2562 การศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงสนับสนุนการเป็นโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาโรงแรมระดับ 4-5 ดาว ในพื้นที่ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จีรติ พูนเอียด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หมวดเงินรายได้