บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อุราวรรณ ศิริแสง

นาง อุราวรรณ ศิริแสง

นักวิชาการศึกษา

Jiftchai@hotmail.com
บธ.บ. ธุรกิจบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
0954293398
เมืองสุราษฎร์ธานี

ผลงานทางวิชาการ