บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ชุติภาศ แก้วเพชร

นางสาว ชุติภาศ แก้วเพชร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

chutipas.kae@sru.ac.th
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
077913333 (กด*)ต่อ 1423
เมืองสุราษฎร์ธานี

ผลงานทางวิชาการ