บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อัจฉรา โอบอ้อม

นางสาว อัจฉรา โอบอ้อม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

aujchara_14@hotmail.com
บธ.ม. การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
077913333 (กด*)ต่อ 1423
เมืองสุราษฎร์ธานี

ผลงานทางวิชาการ