บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ขนิษฐา บุญสนอง

นาง ขนิษฐา บุญสนอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

jif.kanitta@hotmail.com
ศศ.ม การบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
077913333 (กด*)ต่อ 1411
เกาะสมุย

ผลงานทางวิชาการ