บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ปุญญิศา คีรีเพชร

นางสาว ปุญญิศา คีรีเพชร

นักวิชาการเงินและบัญชี

punyisakeereepet@gmail.com
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาบริหารุรกิจ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
077913333 (กด*)ต่อ 1412
เกาะสมุย

ผลงานทางวิชาการ