บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

จันทิมา เจะตัม

นางสาว จันทิมา เจะตัม

บรรณารักษ์

huda-day@hotmail.com
ศศ.บ. ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
077913333 (กด*)ต่อ 1411
เกาะสมุย

ผลงานทางวิชาการ