บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ยรรยง ศรีฟ้า

นาย ยรรยง ศรีฟ้า

หัวหน้าสำนักงาน

yanyoong.srifa@hotmail.com
ศน.ม. ศาสนศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย
077913333 (กด*)ต่อ 1411
เกาะสมุย

ผลงานทางวิชาการ