บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดอกรักษ์ นัดทยาย

นางสาว ดอกรักษ์ นัดทยาย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

dokrak.n@hotmail.com
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
077913333
เกาะสมุย

ผลงานทางวิชาการ