บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วาสนา เพชรกาศ

นางสาว วาสนา เพชรกาศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ppoy1980@gmail.com
ศศ.บ รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
077913372
เมืองสุราษฎร์ธานี

ผลงานทางวิชาการ