บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ศรีสุดา แก้วอำรัตน์

นางสาว ศรีสุดา แก้วอำรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

srisuda.kae@sru.ac.th
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
077913333 (กด*)ต่อ 1423
เมืองสุราษฎร์ธานี

ผลงานทางวิชาการ