บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อนุรัก เนียมมูสิก

นางสาว อนุรัก เนียมมูสิก

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

anurak3@hotmail.com
บธ.ม. การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
077913333
เกาะสมุย

ผลงานทางวิชาการ