บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

จิรัชย์ พูนเอียด

นาย จิรัชย์ พูนเอียด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

pete_8412_@hotmail.com
บธ.บ. การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
077913333 (กด*)ต่อ 1412
เกาะสมุย

ผลงานทางวิชาการ