บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

พิทักษ์ ทองเกษม

นาย พิทักษ์ ทองเกษม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

pitak.ton@sru.ac.th
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
สงขลานครินทร์
077913333 (กด*)ต่อ 1423
เมืองสุราษฎร์ธานี

ผลงานทางวิชาการ